Planetarium w Siedlcach „Niebo Prusa”

Regulamin korzystania

 • 1 Planetarium w Siedlcach „Niebo Prusa”

Planetarium w Siedlcach „Niebo Prusa” (zwane dalej Planetarium) mieści się przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach i jest instytucją kultury, której misją jest popularyzacja astronomii, osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie.

 • 2 Godziny otwarcia Planetarium
 1. Planetarium jest otwarte w poniedziałki 14:30 i we środy 14:30.
 2. Zastrzega się możliwość zamknięcia Planetarium w inne dni i godziny niż określone w ust. 1.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.facebook.com/PlanetariumSiedlce/ oraz www.stma.pl
 3. Wstęp do budynku Planetarium w dniach i godzinach otwarcia jest nieodpłatny.
 • 3 Ważne zasady przed seansem
 1. Prosimy się nie spóźniać. Po rozpoczęciu seansu nie ma możliwości wejścia na salę projekcyjną.
 2. Do sali projekcyjnej należy udać się 5 minut przed rozpoczęciem seansu.
 3. Okrycia wierzchnie i parasole należy bezwzględnie pozostawić w szatni. Działanie szatni określa odrębny regulamin
 4. Prosimy o nie wnoszenie do sali projekcyjnej jedzenia i napojów.
 5. Planetarium jest przeznaczone dla dzieci od 5. roku życia.
 • 4 W trakcie
 1. Telefony komórkowe podczas w sali projekcyjnej muszą być wyłączone.
 2. Podczas seansów nie wolno fotografować, filmować oraz nagrywać.
 3. Podczas seansów w sali projekcyjnej są wyłączone światła dlatego niewskazane jest wychodzenie w trakcie seansu.
 4. W nagłych wypadkach można wyjść z sali ale nie ma możliwości powrotu.
 5. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych w pokazach w planetarium nie mogą uczestniczyć dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Dzieci do 13 roku życia powinny uczestniczyć w pokazach pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych pokazy w Planetarium mogą wywoływać negatywne skutki zdrowotne u osób chorych na epilepsję lub choroby błędnika. Osoby z powyższymi schorzeniami uczestniczą w pokazach na własne ryzyko.
 7. Rzeczy zagubione lub porzucone w Planetarium będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych miasta Siedlce po upływie 30 dni od znalezienia ich przez pracowników planetarium. Do tego czasu rzeczy te będą znajdować się w Planetarium.
 • 5 Na terenie Planetarium zabrania się:
 1. a) palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów oraz podobnych substancji i przedmiotów o tej samej funkcji i zasadzie działania;
 2. b) posiadania, używania oraz dystrybuowania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 3. c) spożywania artykułów spożywczych, w tym napojów – za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 4. d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących, tj. odpowiednio wyszkolonych i specjalnie oznaczonych psów, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo. Warunkiem skorzystania z atrakcji Planetarium jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –; tj Dz.U. 2011 nr  127 poz. 721).
 5. e) podejmowania jakichkolwiek działań mogących skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia planetarium oraz rzeczy należących do innych osób;
 6. f) zachowań niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz niedozwolonych w trakcie wydarzeń na terenie planetarium, w tym:
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • używania urządzeń elektronicznych mogących zakłócić przebieg pokazu, w  szczególności telefonów komórkowych, laptopów, tabletów oraz innych urządzeń posiadających podświetlany wyświetlacz bądź mogących emitować dźwięk,
 • używania urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku,
 • używania innych źródeł oświetlenia, takich jak latarki,
 • wnoszenia przedmiotów, broni, materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,
 • wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,
 • prowadzenia działalności handlowej,
 • prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych,
 1. g) przebywania na terenie Planetarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu elementów wyposażenia i innych zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • 6 Na terenie planetarium zabrania się:
 1. W wypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w § 5 obsługa ma prawo żądać natychmiastowego jego zaprzestania, a w braku podporządkowania się, usunąć osobę terenu Planetarium. Obsługa może również wezwać odpowiednie służby porządkowe, w tym ochronę obiektu i Straż Miejską lub Policję.
 2. W wypadku opisanym w ust. 1 osobie usuniętej z terenu planetarium nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu biletu na pokaz do planetarium lub wstępu na ekspozycję.
 3. Pracownik planetarium ma prawo odmówić wstępu osobie lub wyprosić osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrotu kosztów za zakupione bilety.
 4. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem innych osób przebywających w planetarium oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren planetarium, pracownik planetarium (w tym także pracownik ochrony) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących, przebywających na terenie planetarium o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. W przypadku odmowy okazania wnoszonych rzeczy osoba zostanie poproszona o opuszczenie terenu planetarium, a w przypadku nabycia przez nią biletu zostanie jej zwrócona jego cena.
 5. Ze względów bezpieczeństwa teren wokół Planetarium jest objęty stałym, całodobowym monitoringiem. Celem wprowadzonego systemu monitorowania w/w terenu jest dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających w tym obszarze, zabezpieczenie mienia Szkoły oraz zapewnienie przestrzegania porządku na tym obszarze. Kamery rejestrujące ruch zainstalowane są na całym tym terenie. Dostęp do systemu monitorowania oraz danych uzyskanych w wyniku jego zastosowania posiada wyłącznie Szkoła oraz firma świadcząca usługi ochrony budynku. Dyrektor Szkoły oraz upoważnieni przez niego pracownicy mają prawo wglądu w dane uzyskane w wyniku stosowania systemu monitoringu.
 6. W wypadku opisanym w § 5 ust. 1 osobie usuniętej z terenu planetarium nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu biletu na pokaz do planetarium lub wstępu na ekspozycję.
 7. Wszelkie awarie i szkody na terenie planetarium należy niezwłocznie zgłosić obsłudze planetarium lub służbie ochrony.
 8. Za wyrządzoną szkodę sprawca odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 7 Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych
 1. W Planetarium może znajdować się maksymalnie grupa do 27 osób dorosłych lub grupa szkolna do 30 osób wraz opiekunami.
 2. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 3. W przypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu uczniów; w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych maksymalnie dziesięcioro dzieci. W przypadku grup dzieci  niepełnosprawnych z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności.
 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Planetarium.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.facebook.com/PlanetariumSiedlce/ oraz www.stma.pl.
 2. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Planetarium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.
 4. Planetarium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.facebook.com/PlanetariumSiedlce/ oraz www.stma.pl.